Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

FINAŁ XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 7 kwietnia 2017 roku dokładnie o godzinie 12 w Sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpocznie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim.

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród jest wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która jest fundatorem nagrody dla zwycięzcy konkursu. Wspiera nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim z Panią Prezes Anetą Trojanowską na czele a także władze Wydziału, reprezentowane przez Panią Dziekan dr hab. Danutę Stróż i Pana Dyrektora Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusza Bochenka.

Ogłoszenie wyników już wkrótce!

9 Chorzowski Festiwal Nauki

IX Chorzowski Festiwal Nauki

Studenci z Koła Naukowego Mikromechatroników działającego przy Instytucie Technologii i Mechatroniki w dniu 28 marca 2017 roku wzięli udział w spotkaniach z Nauką i Techniką, organizowanych podczas IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki. W ramach festiwalu odbyły się m. in. warsztaty dziennikarskie, matematyczne, chemiczne, pokaz urządzeń i modeli oraz zajęcia w Parku Śląskim.

Festiwal skierowany był do osób zainteresowanych osiągnięciami naukowymi i technicznymi. Studenci kierunku Mechatronika wykazali się inicjatywą godną pochwały i zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe, a także wzięli czynny udział w przedstawieniu oferty edukacyjnej kierunku. Członkowie Koła Naukowego Mikromechatroników Panowie: Wojciech Woźniak, Krzysztof Piórkowski, Jakub Socha, Adrian Widz i Krzysztof Kowalczyk, pod czujnym okiem opiekuna koła Pani dr Jolanty Dzik, przedstawili prace dyplomowe naszych absolwentów: model automatycznej bramy przesuwnej wraz z oprogramowaniem sterującym oraz model wielopoziomowego zautomatyzowanego parkingu podziemnego.

Dr inż. Lucjan Kozielski i dr Przemysław Niemiec przedstawili prezentacje na temat podstaw współczesnej robotyki i nowoczesnych materiałów ceramicznych dla mikromechatroniki.

Mamy nadzieje, że popularyzacja nauki i zagadnień technicznych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem na kierunkach Mechatronika w Uniwersytecie Śląskim.

Dyrekcja Instytutu Technologii i Mechatroniki składa serdeczne podziękowania dla zaangażowanych Pracowników, a szczególnie dla studentów Studenckiego Koła Mikromechatroników za czynny udział i promowanie kierunku Mechatronika.

Mechatronika 2 stopień

2017.03.29, JK

Uwaga

Rusza drugi stopień Mechatroniki.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 kwietnia 2017 - Żytnia 12 - Sala 41.

Obecność obowiązkowa związana z wyborem specjalności.

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Uczestnicy XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniu 23 marca 2017 roku w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach odbył się XXI Konkurs Wiedzy Technicznej. Otwarcia konkursu dokonała Pani Dziekan Wydziału dr hab. Danuta Stróż. Inicjatywę Konkursu rozpoczął 21 lat temu dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk, który nadal czynnie wspiera ideę współzawodnictwa uczniów szkół średnich w ogólnotechnicznych zmaganiach konkursowych. W tym roku funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej pełni dr Antoni Sznirch, a honorowym Przewodniczącym Konkursu Wiedzy Technicznej został dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk. Organizatorami Konkursu Wiedzy Technicznej byli również Pani Iwona Kantorysińska, dr Radosław Zachariasz, dr Dagmara Brzezińska, dr Beata Bruś, mgr Patryk Bal.

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W trakcie konkursowych zmagań Uczniów, ich Opiekunowie i Nauczyciele zostali zaproszeni, na krótką prezentację Jednostki oraz kierunku studiów Mechatronika, którą przedstawiła Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Pani dr Joanna Korzekwa. Pokaz został zakończony oprowadzeniem gości po pracowniach dydaktyczno-naukowych Instytutu Technologii i Mechatroniki. Krótką prelekcję na temat prac wykonywanych w ramach praktycznych zajęć laboratoryjnych w Parku Technologicznym wygłosiła Pani dr Małgorzata Płońska. Informacji na temat pracy w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej udzieliła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska - kierownik zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki, natomiast po pracowniach dydaktyczno - naukowych znajdujących się w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych oprowadził i opowiedział Pan dr Marek Bara.

Spotkanie z Opiekunami i Nauczycielami

Dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania UCZNIOM, którzy tak licznie brali udział w zmaganiach konkursowych w XXI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej. Równie serdeczne podziękowania Dyrekcja Instytutu kieruje również na ręce Organizatorów za wkład pracy włożony w przygotowanie Konkursu oraz dla Nauczycieli i Opiekunów za krzewienie idei zdrowej rywalizacji wśród Uczniów szkół średnich. Dziękujemy także pracownikom Instytutu Technologii i Mechatroniki za czas poświęcony naszym gościom w prezentacji naukowych i dydaktycznych pracowni w Jednostce.

Studia i praktyki za granicą - Erasmus+ 2017/2018

2017.03.21, SK

Studia i praktyki za granicą – Erasmus+ 2017/2018

Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ trwa.

W ramach Erasmus+ można realizować:

  • część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
  • praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji:
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki).
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
  4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line: , .
  5. Wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

INFORMACJA o ETAPIE UCZELNIANYM
XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 23 marca 2017 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XXI Konkursu Wiedzy Technicznej.

W uczelnianym etapie tegorocznej imprezy weźmie udział 79 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza i Oświęcimia oraz z 2 szkół z woj. podkarpackiego, tj. z Dębicy. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca II Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH” Piotr Kowalczyk z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Mimo iż, Piotr jest jeszcze uczniem gimnazjum, to w drodze wyjątku i w uznaniu dla Jego już dużej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, dana Mu będzie możliwość zmierzenia się z zagadnieniami o nieco większej skali trudności.

Celem Konkursu, cyklicznej imprezy, której początki sięgają 1997 roku jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianej techniki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Pomysłodawca konkursu – prof. dr hab. Jan Ilczuk ma nadzieję, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie baczniej obserwowała otaczający ją świat, a wszechobecna technika nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 23 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi, których autorami są pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Patronat nad XXI Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci Będzina - Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Współorganizatorem XXI Konkursu Wiedzy Technicznej jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu z Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Dąbrowskim na czele.

W czasie, kiedy młodzież będzie zajęta rozwiązywaniem konkursowych zadań, ich nauczyciele wezmą udział w spotkaniu z kierownictwem Instytutu Technologii i Mechatroniki, w czasie którego zostaną zapoznani z aktualną ofertą dydaktyczną wydziału dotyczącą nie tylko kierunków studiów, ale również wykładów popularnonaukowych, pokazów i warsztatów przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim uczestnikom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej życzymy, by rozwiązując konkursowe zadania czuli dumę z już posiadanej wiedzy i umiejętności. A jeśli nawet wśród konkursowych zadań znajdą coś co wykracza poza zakres przerobionego przez nich materiału, to niech będzie to dla nich zachętą do ciągłego kształcenia się i pogłębiania wiedzy, do pracy nad sobą. Niech swoją postawą potwierdzą prawdziwość słów Kurta Vonneguta, że ’Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszym'. Wszak jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.

Spotkanie: Johnson Electric

W dniu 10 marca 2017r. w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki odbyło się spotkanie studentów II i III roku kierunku Mechatroniki z przedstawicielami firmy Johnson Electric.

Dyrektor ds. Zarządzania Strategicznego i Industrializacji Procesów dla IPG Europa Pan mgr inż. Michał Bijan przedstawił możliwości zawodowego rozwoju dla studentów kierunku Mechatronika, które oferuje firma Johnson Electric. Oferta skierowana do studentów jest wynikiem rozszerzającej się współpracy firmy Johnson Electric z Instytutem Technologii i Mechatroniki w ramach podpisanej umowy partnerskiej.

Działania podejmowane w ramach współpracy dążą do wprowadzenia nowatorskiego rozwiązania synergicznego połączenia zdobytej wiedzy inżynierskiej na uczelni z jej praktycznym wykorzystaniem w pracy zawodowej, które miałoby polegać na umożliwieniu bezpośredniego kontaktu studentom kierunku Mechatronika z przemysłem reprezentowanym przez firmę Johnson Electric, już od początku cyklu nauczania.

Dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi ds. Zarządzania Strategicznego i Industrializacji Procesów dla IPG Europa Panu mgr inż. Michałowi Bijan oraz Pani Magdalenie Ogrodowczyk, Panu Markowi Barze i Pani Jolancie Dzik za zaangażowanie w rozwój współpracy pomiędzy Firmą Johnson Electric i Instytutem Technologii i Mechatroniki, studentom zaś życzy owocnego współdziałania i wszechstronnego rozwoju osobistego!

Seminarium

Instytut Technologii i Mechatroniki
zaprasza na seminarium

na którym dr Beata Wodecka-Duś wygłosi referat nt.:

„Właściwości perowskitowej ceramiki ferroelektrycznej
na bazie tytanianu baru”

Seminarium odbędzie się w dniu 14.03.2017r. (wtorek) o godz. 1200 w sali RW/50 w budynku przy ul. Żytniej 12.

Tematyka dot. pracy habilitacyjnej.

XXXVIII ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW

23 stycznia 2017r. w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych ITiM odbyło się:

XXXVIII ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW

Otwarcie Seminarium przez Kierownika ZTWP dr. hab. Władysława Skonecznego

Wystąpienie dr. inż. Piotra Dudy z Instytutu Informatyki UŚ

Prezentacja MESco - ANSYS

dr Adrian Barylski - Instytut Nauki o Materiałach UŚ

Prezes Oddziału Śląskiego PTT - prof. dr hab. Andrzej Posmyk - Politechnika Śląska, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Baza wydawnictwa Inderscience

Wydawnictwo Inderscience udostępniło bezpłatnie na 60 dni swoją bazę danych.

© 2015 ITiM